Horns

Analog Horns

V-1030C         One-Way, 5 Watt
V-1030C-GY   One-Way, 5 Watt

-5 VPU

V-1036C         One-Way, 15 Watt
V-1036C-GY   One-Way, 15 Watt

 -15 VPU

V-1048C         Talkback
V-1048C-GY   Talkback

0 VPU

 
 

  

IP SoundPoints™

VIP-130AL-BGE*        One-Way:
VIP-130AL-GY*          One-Way:
VIP-130AL-BGE-IC*   One-Way, InformaCast:
 VIP-130AL-GY-IC*     One-Way, InformaCast:

N/A VPU
*Long Line Extender

VIP-148AL-BGE*       Talkback
VIP-148AL-GY*          Talkback
VIP-148AL-BGE-IC*  Talkback, InformaCast
VIP-148AL-GY-IC*     Talkback, InformaCast

N/A VPU
*Long Line Extender